Podmienky

Tieto podmienky používania boli naposledy aktualizované 16. júna 2021.

V nasledujúcich Podmienkach používania („Podmienky“) „my“, „nás“ a / alebo „naše“ označujú vlastníci tejto webovej stránky gamblingorb-sk.com („stránka“), jej dcérske spoločnosti, divízie a akékoľvek pridružené subjekty ( Ak nejaký).

Tieto podmienky spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov stanovujú celú dohodu súvisiacu s vaším používaním tejto stránky („dohoda“).

Podmienky používania môžeme z času na čas zmeniť, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, zverejnením týchto zmien na Stránkach. Zmeny v Podmienkach používania budú účinné, keď budú zverejnené; vaše ďalšie používanie stránky a / alebo služieb sprístupňovaných na stránkach alebo prostredníctvom nich po zverejnení akýchkoľvek zmien podmienok používania sa bude považovať za prijatie týchto zmien. POUŽÍVANÍM STRÁNOK PRIJÍMATE A SÚHLASÍTE S TÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, AKO SA VZŤAHUJÚ NA VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY, A VY PREDSTAVUJETE A ZARUČUJETE, ŽE MÁTE PRÁVO, AUTORITU A KAPACITU VSTÚPIŤ DO TEJTO ZMLUVY VO SVETE. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete na stránku pristupovať alebo ju inak používať.

Vyhlasujete, že ste dosiahli plnoletosť a že máte právo rozhodovať o používaní hier a herných stránok, ktoré môžu zobrazovať formy reklamy.

PRÁVNY VEK

Stránka nie je zameraná ani určená na použitie pre osoby mladšie ako 18 rokov. Používaním týchto stránok prehlasujete a zaručujete, že máte najmenej 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, nesmiete za žiadnych okolností ani z žiadneho dôvodu stránku používať.

SLUŽBY A MATERIÁLY

Informácie a materiály poskytované prostredníctvom stránky, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek údajov, textu, grafiky, obrázkov, zvukových a videoklipov, log, odznakov, softvéru a / alebo odkazov (súhrnne „materiály“) sú určené na informovanie vás o online kasínach a online kasínových hrách.

Stránka poskytuje nezávislé informácie a odporúčania pre ľudí, ktorí majú záujem hrať v online kasíne. Akékoľvek informácie prezentované na tomto serveri slúžia iba na informačné účely a za žiadnych okolností by sa nemali považovať za právne poradenstvo, finančné poradenstvo, obchodné poradenstvo, herné poradenstvo, hazardné hry alebo akékoľvek iné poradenstvo. Pred rozhodnutím, ktoré so sebou prináša riziko, sa vždy poraďte s odborníkom.

Ak sa rozhodnete hazardovať, odporúčame vám pred hazardnými hrami online alebo offline skontrolovať miestne zákony. Je vašou výlučnou zodpovednosťou porozumieť miestnym zákonom o hazardných hrách a striktne dodržiavať ich parametre. Používaním stránok súhlasíte a beriete na vedomie, že stránka neposkytuje nijaké autoritatívne ani kvalifikované rady o zákonnosti online alebo offline hazardných hier, že neposkytuje žiadnu záruku ani záruky presnosti alebo správnosti týchto informácií, že sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti spojenej s vašou spotrebou a použitím týchto informácií a že je vašou výlučnou zodpovednosťou porozumieť zákonom o hazardných hrách, ktoré sa na vás vo vašej jurisdikcii vzťahujú, a dodržiavať ich.

Hazardné hry a hazardné hry, okrem iného aj poker, sú vo svojej podstate rizikové. Neočakávajte ani nepredpokladajte, že akékoľvek informácie obsiahnuté na týchto stránkach môžu alebo znížia vaše riziko straty, ak sa rozhodnete hrať poker alebo hazardovať o peniaze. Používaním stránky alebo jej služieb súhlasíte a beriete na vedomie, že hranie akejkoľvek hry o skutočné peniaze alebo o skutočné peniaze je riskantnou činnosťou, ktorá môže viesť k finančným stratám a hazardom môžete stratiť niektoré alebo všetky peniaze, ktoré stavíte. takýchto aktivít. Súhlasíte s tým, že my, rovnako ako naši riaditelia, riadiaci pracovníci, zamestnanci, dodávatelia, pridružené spoločnosti alebo agenti, nebudeme nijakým spôsobom zodpovední za akékoľvek straty, ktoré vám v dôsledku týchto aktivít vzniknú.

Vezmite prosím na vedomie, že nie sme prevádzkovateľom hazardných hier ani poskytovateľom akýchkoľvek služieb hazardných hier, ani nás nikto nekontroluje. Táto stránka neakceptuje ani neumožňuje transakcie hazardných hier.

Stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán. Stránka neovplyvňuje obsah takýchto webových stránok tretích strán a nie je za tento obsah zodpovedná. Pred účasťou na hazardných hrách vám odporúčame pozorne si prečítať všetky podmienky používania a pravidlá ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán.

Práva duševného vlastníctva

Stránka a všetok jej obsah a materiály vrátane akýchkoľvek informácií, textu, dizajnov, mien, log, ikon, grafík, snímok a softvéru („obsah“) sú chránené autorskými právami a zákonmi o duševnom vlastníctve. Obsah je naším vlastníctvom chráneným autorskými právami alebo vlastníctvom našich poskytovateľov licencií alebo držiteľov licencií. Všetky ochranné známky, servisné značky, obchodné názvy a obchodné šaty sú vlastníctvom nás a / alebo našich poskytovateľov licencií alebo nadobúdateľov licencií.

Neposkytujeme vám žiadne licencie ani práva týkajúce sa stránok a obsahu. Máte právo používať stránku a obsah výhradne pre svoju osobnú potrebu a nie z akýchkoľvek komerčných dôvodov. Akékoľvek využitie stránky v akejkoľvek podobe je zakázané. Nedodržanie Podmienok týkajúcich sa používania Obsahu by sa malo považovať za porušenie autorských práv.

Podanie užívateľa

Ako užívateľ stránky môžete odosielať svoje komentáre, ktoré môžu pozostávať z textového obsahu a potenciálne fotografií, videí, obrázkov, zvukových súborov, iného typu obsahu a odkazov na tento obsah, ak to stránka umožňuje (ďalej len „používateľ“) Podania “). Nesiete výlučnú zodpovednosť za svoje vlastné používateľské príspevky a za následky ich zverejnenia alebo zverejnenia. V súvislosti s Používateľskými príspevkami potvrdzujete, prehlasujete alebo zaručujete, že: Používateľský príspevok je vaše pôvodné dielo a že vlastníte alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy a povolenia na používanie používateľských príspevkov.

Odoslaním Používateľských príspevkov nám týmto udeľujete celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú, trvalú, sublicencovateľnú a prenosnú licenciu na používanie, reprodukciu, distribúciu, prípravu odvodených diel na zobrazovanie a vykonávanie Používateľských príspevkov v spojenie so stránkou a našim podnikaním vrátane, bez obmedzenia, na opätovnú distribúciu časti alebo všetkých vašich používateľských príspevkov (a ich odvodených diel) v akýchkoľvek mediálnych formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov. Týmto tiež udeľujete každému používateľovi stránky alebo inému divákovi alebo používateľovi užívateľského príspevku nevýhradné právo na použitie, reprodukciu, distribúciu, prípravu odvodených diel, zobrazovanie a vykonávanie týchto používateľských príspevkov, a to všetko v súlade s týmito podmienkami.

Súhlasíte s tým, že v rámci žiadneho Používateľského príspevku neodošlete žiadny materiál, ktorý je chránený autorskými právami, chránený obchodným tajomstvom alebo inak predmetom vlastníckych práv tretích strán vrátane práv na súkromie a publicitu, pokiaľ nie ste vlastníkom týchto práv alebo nemáte povolenie od ich oprávneným vlastníkom a potrebným súhlasom všetkých osôb, ktorých osobné identifikačné údaje sú v takomto materiáli obsiahnuté, na uverejnenie materiálu a na udelenie všetkých tu uvedených licenčných práv. Ďalej zaručujete a prehlasujete, že zverejníte existenciu akýchkoľvek patentových registrácií alebo nevybavených prihlášok, ktoré máte v držbe a ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú vášho Používateľského príspevku.

Súhlasíte, že nebudete naše služby a stránky používať na:

 1. vykonávať akékoľvek obchodné podnikanie;
 2. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať maloletých;
 3. vydávať sa za inú osobu alebo subjekt alebo nepravdivo uvádzať alebo inak skresľovať svoje pridruženie k osobe alebo subjektu;
 4. nahrávať, zverejňovať, odkazovať, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek užívateľský obsah, na ktorý nemáte právo na základe žiadneho zákona alebo zmluvných alebo fiduciárnych vzťahov (napríklad dôverné informácie, vlastnícke a dôverné informácie);
 5. nahrávať, zverejňovať, odkazovať, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek užívateľský obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné vlastnícke práva ktorejkoľvek strany;
 6. nahrávať, uverejňovať, odkazovať, prenášať alebo inak sprístupňovať akúkoľvek nevyžiadanú alebo neautorizovanú reklamu, propagačné materiály, nevyžiadanú poštu, spam, reťazové listy, pyramídové hry alebo inú formu žiadosti;
 7. nahrávať, zverejňovať, odkazovať, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje softvérové ​​vírusy alebo akýkoľvek iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru, hardvéru alebo telekomunikačných zariadení;
 8. úmyselne alebo neúmyselne porušujete akékoľvek príslušné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné právo a akékoľvek právne predpisy, ktoré majú platnosť;
 9. stopovať alebo inak obťažovať iného;
 10. zhromažďovať osobné údaje ostatných používateľov v súvislosti so zakázaným správaním a činnosťami stanovenými v týchto podmienkach; alebo
 11. nahrávať, zverejňovať, odkazovať, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek užívateľský obsah, ktorý;
  1. je urážlivý, neprístojný, nevhodný, protiprávny, škodlivý, výhražný, urážlivý, obťažujúci, mučivý, hanlivý, vulgárny, urážlivý, narúšajúci súkromie niekoho iného, ​​nenávistný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný;
  2. neobsahuje vôbec žiadnu nahotu alebo je pornografická alebo obscénna;
  3. vykorisťuje každú osobu vrátane detí alebo maloletých; alebo
  4. zverejňuje alebo obsahuje akékoľvek osobné identifikačné informácie (ako meno alebo adresa) o akejkoľvek osobe, ktorá sa javí ako mladšia ako 18 rokov.

Beriete na vedomie, že môžeme alebo nemusíme kontrolovať používateľské príspevky, ale že my a naši zástupcovia máme právo (nie však povinnosť) podľa vlastného uváženia skontrolovať, odmietnuť, odstrániť alebo upraviť akýkoľvek používateľský príspevok, ktorý je k dispozícii prostredníctvom stránok. . Vyhradzujeme si právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia o tom, či Používateľský príspevok porušuje tieto Podmienky. Bez toho, aby sme obmedzovali vyššie uvedené, máme my a naši menovaní oprávnení odstrániť akýkoľvek Používateľský príspevok, ktorý porušuje tieto Podmienky alebo sa domnievame, že je inak nežiaduci.

VAŠE POVINNOSTI

Pred použitím služieb akýchkoľvek webových stránok tretích strán prepojených na tieto stránky sa musíte ubezpečiť, že dodržiavate príslušné zákony vo vašej oblasti, vrátane toho, že ste dosiahli vek legálneho hrania hazardných hier vo vašej jurisdikcii.

Stránku a obsah musíte používať iba na svoje osobné účely a neporušovať ustanovenia sekcie práv duševného vlastníctva.

ODŠKODNENIE

Týmto nás odškodňujete a zaväzujete sa, že nás budete odškodňovať za všetky straty, škody, náklady, záväzky a výdavky (vrátane, ale nielen, právnych výdavkov a akýchkoľvek súm, ktoré zaplatíme tretej strane pri urovnaní sporu alebo nároku alebo na základe rady nášho právni poradcovia), ktoré nám vznikli alebo utrpeli v dôsledku akéhokoľvek porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení týchto Podmienok alebo v dôsledku akéhokoľvek tvrdenia, že ste porušili ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok.

TRETIE STRANY

Môžeme vytvoriť partnerstvá s tretími stranami, ktoré vám umožnia získať prístup na webové stránky týchto tretích strán priamo z našej stránky. Tieto odkazy sú poskytované iba pre informáciu. Nekontrolujeme obsah zdrojov alebo webových stránok tretích strán a nepreberáme za ne zodpovednosť ani zodpovednosť za škodu ani škody, ktoré môžu vzniknúť pri ich použití. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že webovú stránku schvaľujeme. Používanie takýchto prepojených webových stránok je na vaše vlastné riziko. Odporúčame vám vykonať vlastný výskum a náležitú starostlivosť vo vzťahu k takýmto tretím stranám, ich produktom a službám.

Zrieknutie sa zodpovednosti

STRÁNKA A JEJ MATERIÁL SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH. V PLNOM ROZSAHU POVOLENÉHO PRÁVNEHO PRÁVA ZRUČÍME VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK TITULU, NEPORUŠENIA PRÁVA, PRIMERANOSTI, ZÁRUKY A ZÁRUKY OD KURZU PREDAJA, KURZ VÝKONU ALEBO POUŽÍVANIA OBCHODU. NEZARUČUJEME, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY ALEBO MATERIÁLOV BUDE NEPRERUŠENÉ, BEZCHYBNÉ ALEBO BEZPEČNÉ, ŽE VADY BUDÚ OPRAVENÉ, ALEBO ŽE STRÁNKA (ALEBO AKÁKOĽVEK ICH ČASTI SÚČASŤ VRÁTANE MATERIÁLOV), SERVER (Y), NA KTOROM STRÁNKA JE HOSTOVANÁ ALEBO SOFTVÉR JE BEZ VÍRUSOV ALEBO ĎALŠÍCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV. BERETE NA VEDOMIE, ŽE ZODPOVEDÁ ZA ZÍSKANIE A ÚDRŽBU VŠETKA POČÍTAČOVÉHO HARDWARU A ĎALŠÍCH ZARIADENÍ POTREBNÝCH NA PRÍSTUP A POUŽÍVANIE STRÁNKY A VŠETKÝCH POPLATKOV TÝKAJÚCICH SA TERÉMA. PREBERÁVATE VEŠKERÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY A VAŠU RELIANCIU. ŽIADNA NARIADENIE, PORADENIA ALEBO VYHLÁSENIE USA, KTORÉ SA VYKONALI NA STRÁNKACH, V MATERIÁLOCH ALEBO INAK, NEVYTVÁRAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU. VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY A AKÉKOĽVEK MATERIÁLY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ CELKOM STRÁNKY JE ÚPLNE NA VLASTNÉ RIZIKO. Táto časť sa vzťahuje na to, či sú služby poskytované na tomto serveri platené alebo nie. Rozhodné právo nemusí umožniť vylúčenie určitých záruk, takže v takom rozsahu sa na vás nemusia vzťahovať určité tu uvedené vylúčenia.Rozhodné právo nemusí umožniť vylúčenie určitých záruk, takže v tomto rozsahu sa niektoré vylúčenia uvedené v tomto dokumente nemusia uplatňovať. Táto časť sa vzťahuje na to, či sú služby poskytované na tomto serveri platené alebo nie. Rozhodné právo nemusí umožniť vylúčenie určitých záruk, takže v takom rozsahu sa na vás nemusia vzťahovať určité tu uvedené vylúčenia.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

NESME ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍKLADNÉ, TRESTNÉ ALEBO INÉ ŠKODY (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY ZA STRATU OBCHODU, ZTRÁTY ÚDAJOV ALEBO ZA STRATU ZISKU), ZODPOVEDNOSŤ ALEBO INÁ TEÓRIA VYPLÝVAJÚCA Z AKÉHOKOĽVEK SPÔSOBU NA STRÁNKU A / ALEBO MATERIÁLY OBSAHOVANÉ NA STRÁNKE, MATERIÁLY, AKÁKOĽVEK SPOJENÁ WEBOVÁ STRÁNKA, ALEBO AKÝKOĽVEK PRODUKT ALEBO SLUŽBA KÚPENIA CEZ TRETIE STRANY UVEDENÉ NA STRÁNKE. VAŠOU VÝHRADOU NÁPRAVY ZA NESPOKOJNOSŤ S WEBOM, MATERIÁLMI ALEBO AKÝKOĽVEK SPOJENÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI JE V PRÍPADE POTVRDENIA POUŽÍVAŤ SITE, MATERIÁLY ALEBO SPOJENÉ WEBOVÉ STRÁNKY.

PRETOŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ POŠKODENIE, VÝŠE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

SPOLOČNOSŤ NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA OBSAH ŽIADNEHO OBSAHU TRETÍCH STRÁN NA STRÁNKACH ALEBO Z WEBOVÝCH STRÁNOK TRETÍCH STRÁN PRISTÚPENÝCH Z TÝCHTO STRÁNOK, SPOLOČNOSŤ NEZARUČUJE PRESNOSŤ AKÝCHKOLI INFORMÁCIÍ OBSAHOVANÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN ALEBO JEJ VHODNOSTI PRE AKÚKOĽVEK STRÁNKU. .

Celková súhrnná zodpovednosť a odškodnenie v súvislosti s používaním stránky, či už čiastočne alebo v celku, alebo jej materiálov, je peňažne obmedzené na sumu nepresahujúcu desať dolárov (10,00 USD).

VLÁDNY ZÁKON; ČASOVÉ OBMEDZENIE NÁROKOV

Arbitráž. AKÝKOĽVEK SPOR, KONTROLA ALEBO NÁROK VYPLÝVAJÚCI Z TEJTO DOHODY ALEBO SÚVISIACE S NÍM, AKO PORUŠENIE PORUŠENIA ALEBO NEPLATNOSŤ TÝCHTO ZARIADENÍ, SA VYROBÍ ROZHODNUTÍM V SÚLADE S PRAVIDLAMI ELEKTRONICKÉHO TRANSAKČNÉHO ROZHODNUTIA A PRÁVA AKTUÁLNEHO PRÍSTUPU ALEBO HONG KONGU MÔŽE BYŤ ZMENENÉ AJ ZBYTKOM Z TEJTO DOLOŽKY. VYMENOVACÍM ORGÁNOM BUDE HONGKONGSKÉ MEDZINÁRODNÉ ROZHODCOVSKÉ CENTRUM. MIESTO ROZHODCOVIA BUDE V HONGKONGU V HONGKONGSKOM MEDZINÁRODNOM ROZHODCOVSKOM CENTRE (HKIAC). SPOR BUDE URČENÝ PRED PANELOM TROCH (3) ROZHODCOV. VY A TÝMTO TÝMTO VÝSLOVNE ZRUŠÍME SKÚŠKU POROTOU. OBJAV A PRÁVA ODVOLÁVAŤ SA NA ROZHODCOVI SÚ VŠEOBECNE OBMEDZENEJŠIE AKO V ZÁKONNOM ZARIADENÍ A ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ BY STE MALI BYŤ VY A MUSÍME V SÚDE, NEMUSIA BYŤ V ROZHODČÍCH K DISPOZÍCII. NIKDY SA NEZÚČASTNÍME NA TRIEDNEJ AKCII ALEBO TROHRNOM ROZHODCOVI ZA ŽIADNE NÁROKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO DOHODA. DÁVAJETE SVÉ PRÁVO ZÚČASTNIŤ SA AKO ZÁSTUPCU TRIEDY ALEBO ČLENA TRIEDY NA AKÉKOĽVEK NÁROKU NA TRIEDU, MÔŽETE MAŤ PROTI NÁM VRÁTANE AKÉKOĽVEK PRÁVA NA ROZHODCOVSTVO TRIEDY ALEBO KONSOLIDÁCIU JEDNOTLIVÝCH ROZHODCOV. AKÉKOĽVEK USTANOVENIE UPLATNITEĽNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV BEZ ODPORÚČANIA, NEBUDE mať rozhodca oprávnenie udeľovať škody, náhrady alebo ocenenia, ktoré sú v rozpore s touto dohodou.

Voľba práva. Táto Zmluva a všetky nároky alebo dôvody konania (či už v zmluve, delikte alebo štatúte), ktoré môžu byť založené, vyplývajú z alebo sa týkajú tejto dohody alebo rokovania, vykonávania alebo plnenia tejto dohody (vrátane akýchkoľvek nárokov alebo dôvodov). konania založeného na, vyplývajúcom z alebo súvisiaceho s akýmkoľvek vyhlásením alebo zárukou poskytnutou v súvislosti s touto dohodou alebo v súvislosti s ňou alebo ako podnet na uzavretie tejto dohody), sa budú riadiť a presadzovať v súlade s internými zákonmi Kajmanské ostrovy vrátane jeho premlčacích lehôt. Beriete na vedomie, rozumiete a akceptujete, že Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sa na tieto podmienky nevzťahuje.

ZMIEŠANÝ

Tieto Podmienky obsahujú úplnú dohodu medzi vami a nami týkajúcu sa používania Služieb. Ak sa bude považovať ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek ohľade, bude toto ustanovenie obmedzené alebo vylúčené v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, aby tieto Podmienky inak zostali v plnej platnosti a účinnosti a vynútiteľné. Naše nepresadenie akejkoľvek časti týchto Podmienok nebude predstavovať vzdanie sa nášho práva neskôr presadzovať túto alebo ktorúkoľvek inú časť týchto Podmienok. Aby bola akákoľvek výnimka z dodržiavania týchto Podmienok záväzná, musíme vám o tomto vzdaní sa práva poskytnúť písomné oznámenie. Vy a My sme nezávislí dodávatelia a týmito Podmienkami nie je myslený ani vytváraný žiadny vzťah medzi agentúrou, partnerstvom alebo spoločným podnikom. Nadpisy častí a odsekov v týchto Podmienkach slúžia iba pre uľahčenie a nemajú vplyv na výklad týchto Podmienok. Súhlasíte s tým, že pokiaľ nebude v týchto Podmienkach výslovne uvedené inak, nebudú mať žiadne oprávnené tretie strany. Akékoľvek naše práva a povinnosti z tejto dohody môžeme previesť, previesť alebo delegovať bez súhlasu.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa týchto Podmienok, kontaktujte nás na adrese [email protected] (hlavné oddelenie)

Späť na začiatok